NRF2402 DATASHEET,NRF2402 PDF,NRF2402 MANUAL,NRF2402 DATA SHEETS

NRF2402 APPLICATION

Single chip Transmitter

NRF2402 Datasheet,NRF2402 PDF

Part NameManufacturerPDFDescription
NRF2402ETC[ETC] DatasheetSingle chip Transmitter
NRF2402ETCSingle chip 2.4 GHz Transmitter
NRF2402ETCSingle chip 2.4 GHz Transmitter

AD

Similar NRF2402:

NRF2401

NRF2401-EVKIT Single chip Transceiver

NRF2401A Single chip Transceiver

NRF2401A-EVKIT Single chip 2.4 GHz Transceiver

NRF2401AG Single chip 2.4 GHz Transceiver

NRF2401IC Single chip 2.4 GHz Transceiver

NRF2402 Single chip Transmitter

NRF2402G Single chip 2.4 GHz Transmitter

NRF24E2 Transceiver

NRF24Z1 2.4GHz wireless audio streamer