KGL4202 DATASHEET,KGL4202 PDF,KGL4202 MANUAL,KGL4202 DATA SHEETS

KGL4202 APPLICATION

10-GHz 18 demultiplexer

KGL4202 Datasheet,KGL4202 PDF

Part NameManufacturerPDFDescription
KGL4202OKIDatasheet10-GHz 18 demultiplexer

AD

Similar KGL4202:

KGL4115F Gbps Modulator Driver

KGL4115HW-R 11.1 Gbps Modulator Driver

KGL4201 10-Gbps GaAs Family High-Speed Optical Communications System

KGL4202 10-GHz 18 demultiplexer

KGL4203 10-Gbps EXOR/NOR 0.2?m Gate Length GaAs MESFET Technology

KGL4205 10-Gbps D-Flip Flop 0.2?m Gate Length GaAs MESFET Technology

KGL4208 10-Gbps GaAs Frequency Divider

KGL4209 10-Gbps GaAs Frequency Divider

KGL4210 10-Gbps GaAs Frequency Divider

KGL4215 10-Gbps Decision Circuit 0.2?m Gate Length GaAs MESFET Technology

KGL4216 10-Gbps T-Flip Flop 0.2?m Gate Length GaAs MESFET Technology

KGL4217 10-Gbps GaAs Optical Communications Family

KGL4221 10-Gbps GaAs Optical Communications Family

KGL4222 10-Gbps GaAs Optical Communications Family