TX CATALOG

TX120650FM American

TX120650FO American

TX120650M American

TX120650O American

TX120675FM American

TX120675FO American

TX120675M American

TX120675O American

TX161250FM American Accurate Components, Inc.

TX161250FO American Accurate Components, Inc.

TX161250M American Accurate Components, Inc.

TX161250O American Accurate Components, Inc.

TX161275FM American Accurate Components, Inc.

TX161275FO American Accurate Components, Inc.

TX161275M American Accurate Components, Inc.

TX161275O American Accurate Components, Inc.

TX1612A50FM American

TX1612A50FO American

TX1612A50M American

TX1612A50O American Accurate Components, Inc.

TX1612A75FM American Accurate Components, Inc.

TX1612A75FO American Accurate Components, Inc.

TX1612A75M American Accurate Components, Inc.

TX1612A75O American Accurate Components, Inc.

TXC100 RFM[RF Monolithics,

AD


1